Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NORAH FOTOGRAFIE


Artikel 1 Definities

1.Norah Fotografie, gevestigd te Meppel, KvK-nummer 71236848, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
2.De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3.De natuurlijke persoon die deelneemt aan een cursus of workshop wordt aangeduid als deelnemer.
4.Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3.Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotograaf is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1.Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 21 kalenderdagen.
2.Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Eventuele reiskosten, evenals nabestellingen, materiaalkosten, locatie, meerkosten, huur van apparatuur en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
3.Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van fotograaf berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van fotograaf op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4.Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Fotograaf komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
5.Definitieve content zal niet worden geleverd totdat de gehele betaling is voldaan.
6.De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever het recht op ontbinding van de overeenkomst.
7.Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van de door fotograaf vooraf kenbaar gemaakte tarieven.
8.Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.
9.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
11.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1.Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
2.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3.Opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4.Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1.Fotograaf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2.Opdrachtgever is op de hoogte van de standaard stijl van fotograaf.
3.Fotograaf is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
4.Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.
5.Opdrachtgever zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de werkzaamheden zo gunstig mogelijk zijn. Fotograaf fotografeert het leven zoals het is en is niet verantwoordelijk voor omstandigheden of personen die zich anders gedragen dan wenselijk. Dit heeft tevens betrekking op lichtomstandigheden. Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat bij donker licht ruis in foto’s kan ontstaan.
6.Indien fotograaf bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
7.Indien opdrachtgever niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit niet als reden gelden om de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen.
8.Indien opdrachtgever later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.
9.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.
10.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door fotograaf gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van opdrachtgever.
11. Fotograaf zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.
12.Fotograaf zal opdrachtgever nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Opdrachtgever dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken. Fotograaf zal bij haar advies uitgaan op het eigen inzicht van de opdrachtgever.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1.Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor, indien mogelijk, een nieuwe offerte opgemaakt.
2.Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3.Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en fotograaf hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft fotograaf het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
4. In geval van extreme weersomstandigheden is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot deze te verzetten.
5. Indien opdrachtgever een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengekomen.
6.Indien fotograaf verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor vervanging, waarbij de nabewerking indien mogelijk en onder voorwaarden door fotograaf zal worden voltooid . Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
7.Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
8.Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringskosten: bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de shoot wordt 50% van het geoffreerde bedrag opeisbaar.
9.Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door fotograaf kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 8 Offline trainingen en workshops

1.Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een training of workshop. In geval de locatie of data door fotograaf wordt gewijzigd, heeft deelnemer het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een training of workshop op een later moment.
2.Indien een training of workshop door omstandigheden waar fotograaf geen invloed op uit kan oefenen niet offline plaats kan vinden is fotograaf gerechtigd de training of workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders anders overeengekomen.
3.Wanneer deelnemer onverwachts verhinderd is voor een training of workshop mag het deelnamebewijs niet worden doorverkocht.
4.Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een training of workshop door deelnemer dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan fotograaf en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer fotograaf in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
5.Fotograaf behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training of workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende training of workshop of toekomstige trainingen en workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training of workshop onverlet.

Artikel 9 Online cursus

1.Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer.
2.Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de aankoop zakelijk is gedaan, waarna de betalingsverplichting volledig blijft bestaan.
3.Fotograaf heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
4.Fotograaf voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
5.Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan fotograaf niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
6.Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software om deel te kunnen nemen.
7.Fotograaf behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
8.Fotograaf is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen, waarbij de deelnemer nadrukkelijk geen recht heeft op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
9.Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om in de 12 maanden na het volgen van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
10.Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van fotograaf.
11.Deelnemer verklaart zorgvuldig met inloggegevens om te gaan en deze niet te delen met derden.
12.De tijdens de looptijd van de cursus of training geleverde informatie blijven eigendom van fotograaf. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
13.Tijdens deelname aan een cursus of training kan het zijn dat deelnemers reacties kunnen plaatsen in de online omgeving. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van fotograaf. Deelnemer erkent dat geplaatste berichten tevens zichtbaar zijn voor andere deelnemers.
14.Het staat fotograaf te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
15.Fotograaf behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.


Artikel 10 Overmacht

1.In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
2.In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
3.In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
4.Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
5.Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.


Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

1.Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2.Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
3.Fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
4.Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
5.Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
6.Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
7.Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te fotograferen.
8.Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
9.Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
10. Wanneer opdrachtgever schade toebrengt aan apparatuur van fotograaf, dient opdrachtgever de taxatiewaarde te betalen.
11. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw plaatsvinden.
12. Fotograaf is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door opdrachtgever.
13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar eigen handelen en het handelen van aanwezigen op de shoot. Indien uit dit handelen schade ontstaat, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
15. In het geval dat fotograaf schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan tweemaal het factuurbedrag dat door fotograaf aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
16. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en fotoproducten.


Artikel 12 Intellectueel eigendom

1.De intellectuele eigendomsrechten op de door fotograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk van fotograaf, de handelsnaam en afbeeldingen op haar website en/of socials, berusten bij fotograaf. Het is opdrachtgever niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.
2.Opdrachtgever is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.
3.Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient opdrachtgever een aanvullende overeenkomst af te sluiten.
4.Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van opdrachtgever gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van fotograaf en aan naamsvermelding te worden gedaan.
5.Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
6.Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal bij te snijden of te bewerken. Dit omvat tevens het gebruik van (Instagram) filters, aanpassen van licht en kleur.
7.Het staat opdrachtgever vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren op eigen kanalen mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
8.Het eigendom van de door fotograaf geleverde fotoproducten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.
9.Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
10.Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor opdrachtgever ten behoeve van het portfolio van fotograaf en overige doeleinden wordt verleend via het toestemmingsformulier.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
2.In geval van een opdracht van meerdere dagdelen komen eventuele voorzieningen zoals maaltijden voor rekening van opdrachtgever. Daarnaast dient opdrachtgever in geval van een meerdaagse opdracht te zorgen voor de benodigde overnachting(en).
3.Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 14 Levering

1.Fotograaf spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
2.De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
3.De content zal naar eigen inzicht door fotograaf worden bewerkt in haar gebruikelijke stijl, tenzij anders overeengekomen.
4.Fotograaf is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.
5.De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6.Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van fotograaf.
7.Wijzigingen zoals het verwijderen van objecten of aanpassingen aan gezicht of lichaam zitten niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.
8. Aanvullende eisen van opdrachtgever leveren meerwerk op.
9.Na ontvangst van de content is opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
10. Indien opdrachtgever foute leveringsinformatie doorgeeft, is fotograaf hier niet voor aansprakelijk.

Artikel 15 Fotoproducten

1.Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
2.Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
3.Fotograaf zal albums naar eigen inzicht, waarbij zij zo redelijkerwijs mogelijk rekening zal houden met wensen van opdrachtgever. Fotograaf kan niet garanderen dat de door opdrachtgever aangegeven wensen beschikbaar zijn bij de leverancier of alle wensen in het ontwerp worden meegenomen.
4.Opdrachtgever komt de mogelijkheid toe om eenmaal wijzigingen aan te laten brengen. Indien meerdere wijzigingen gewenst zijn, is fotograaf gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
5.Zodra het fotoproduct is goedgekeurd, betaald en besteld, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Artikel 16 Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen dienen vooraf te worden betaald en zijn tot 2 jaar na uitgiftedatum geldig.
2. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd. Het bedrag van de cadeaubon wordt als korting verrekend.
3. Een cadeaubon kan nadrukkelijk niet retour worden genomen en kan evenmin worden ingewisseld voor contanten.

Artikel 17 Klachten

1.Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten binnen 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.
2.Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze op het moment zelf hersteld kunnen worden.
3.Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
4.Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 18 Geschilbeslechting

1.Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2.Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3.Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.

close

that's me!

Norah

Lifestyle fotografe die houdt van warme & kleurrijke foto's waarin jullie echt jezelf kunnen zijn.