Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING NORAH FOTOGRAFIE

Norah Fotografie vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@norahfotografie.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Norah Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (7944 BJ) Meppel aan de Frans Halsstraat 26. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71236848. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door u en andere betrokkenen op de foto te zetten, social media accounts, contactgegevens van personen betrokken bij de shoot, namen van overige personen die ik vastleg en shootgerelateerde gegevens, zoals geboortedata en burgerlijke status in geval van gezins- of familieshoots. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om uw bestelling van (digitale) producten te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Wanneer u een zakelijke aankoop doet verwerk ik tevens uw bedrijfsnaam bet bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wanneer u een cadeaubon aanschaft verwerk ik uw naam, e-mail en factuuradres. Wanneer u de cadeaubon fysiek wenst te ontvangen verwerk ik tevens uw leveringsadres. Wanneer u wilt dat ik de cadeaubon naar de ontvanger verstuur verwerk ik tevens de naam en adresgegevens van de ontvanger.

U kunt inloggen in een online galerij om foto’s te downloaden. Ik zie hierdoor met welke e-mailadres is ingelogd in de galerij. Deze gegevens blijven online zichtbaar bij (partij) , totdat ik de galerij verwijder.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de voor en van u gemaakte content met uw naam, eventuele bedrijfsnaam en social media account wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of ik mijn archief opschoon. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.


Niet afgenomen beeldmateriaal verwijder ik 1 jaar na de shoot. Onbewerkt materiaal wordt 6 maanden na het afleveren van de content verwijderd.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen, dan wel anonimiseren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden formulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw voornaam, eventuele foto en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen met uw toestemming. Daarnaast kan ik jouw recensie plaatsen in promotiemateriaal. Bij plaatsing op social media kan ik tevens uw social media account taggen. Ik verwijder recensies wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of wanneer u een verzoek doet tot verwijdering. Indien u uw recensie anoniem wenst te houden, dan zal ik aan dit verzoek voldoen.

Wanneer ik een inbreuk op mijn auteursrecht constateer, zal ik een dossier opbouwen met daarin onder andere screenshots van de inbreuk, uw naam en eventuele bedrijfsnaam, adresgegevens in verband met het mogelijk sturen van een sommatiebrief en overige relevante informatie die van belang kan zijn voor het afhandelen van de inbreuk. Ik verwijder deze gegevens uiterlijk één jaar na het volledig afronden van de inbreuk.

Wanneer u zich inschrijft voor een van mijn masterclasses, trainingen, wachtlijsten of weggevers, vraag ik tot slot om uw naam en e-mailadres. Zo kan ik u toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Ik verwijder deze gegevens na afronding van datgene waarvoor u zich had ingeschreven. Indien het een betaalde masterclass, training of workshop betreft, verwerk ik tevens uw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.


Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Daarnaast kan het zijn dat ik uw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer u ook aanwezig bent tijdens de shoot en ik u daar fotografeer of wanneer u de galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt.

Ook kan het zijn dat ik uw gegevens heb verkregen wanneer u op een andere manier betrokken bent bij de fotoshoot of wanneer een cadeau(bon) aan u wordt verstrekt.

Tot slot kan ik uw gegevens via een andere fotograaf verwerken, wanneer ik fotograaf als second shooter of een opdracht van deze fotograaf overneem.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@norahfotografie.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Ik zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen onder andere leveranciers van fotoproducten. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door u verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van mijn diensten niet (meer) beschikbaar is voor u. U mag mij altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, dan kunt u een e-mail sturen naar info@norahfotografie.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga, dan kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

close

that's me!

Norah

Lifestyle fotografe die houdt van warme & kleurrijke foto's waarin jullie echt jezelf kunnen zijn.